A A A

Statut

Statut Stowarzyszenia „Towarzystwo Jurajskie”


Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1


Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Jurajskie, w dalszych postanowieniach Statutu określane jest mianem Stowarzyszenia.

§2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych powołanym dla realizacji celów określonych w rozdziale II niniejszego Statutu.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Pilica.

§4

Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem terenu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.

§5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku, nr.20, poz 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie w oparciu o społeczną pracę jego członków. W razie potrzeby do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i środki ich realizacji.

§9

Cele stowarzyszenia są następujące:

 1. Pobudzanie świadomości społecznej w zakresie aktywnej ochrony, rewitalizacji i badania dziedzictwa kulturowego obszaru działania Stowarzyszenia.
 2. Pobudzanie świadomości społecznej w zakresie aktywnej ochrony i badania środowiska przyrodniczego /naturalnego obszaru działania Stowarzyszenia.
 3. Dokumentacja i działania zmierzające do zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu na obszarze działania Stowarzyszenia.
 4. Promocja i propagowanie turystyki profilowanej dotyczącej wybranych zagadnień historycznych i przyrodniczych dotyczących obszaru działania Stowarzyszenia.
 5. Pobudzanie świadomości społecznej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru działania Stowarzyszenia.
 6. Działalność edukacyjno-popularyzatorska dotycząca przedstawionych powyżej zagadnień.
 7. Promocja aktywnego wypoczynku.

§10

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez :

 1. Organizację oraz uczestnictwo w akcjach i projektach zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Dotyczy zarówno wszelkich inicjatyw społecznych jak i współdziałania z administracją państwową i samorządową.
 2. Działalność wydawniczą.
 3. Organizowanie konferencji, spotkań autorskich, odczytów , wystaw oraz innych wydarzeń społecznych służących realizacji i popularyzacji celów statutowych.
 4. Prowadzenie kwerend archiwalnych dotyczących zagadnień związanych z historią obszaru działania Stowarzyszenia .
 5. Współpracę z administracją państwową i samorządową w zakresie realizacji celów statutowych.
 6. Współpracę z innymi organizacjami społecznymi.
 7. Organizację wycieczek , imprez i innych wydarzeń o charakterze turystycznym i rekreacyjnym.
 8. Pozyskiwanie funduszy , aplikowanie o środki finansowe przeznaczone na działania zmierzające do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia .

§11

Poprzez realizację swoich celów Statutowych Stowarzyszenie przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ,zrównoważonego rozwoju i promocji obszaru działania.

§12

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której zyski przeznaczane będą wyłącznie na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być dzielone między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§13

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 1. Osoby fizyczne.
 2. Osoby prawne, jednak jedynie w charakterze członków wspierających.

§14

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§15

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęcia jej przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet jego członków. Zarząd może także zapraszać wybrane osoby do uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

§16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc merytoryczną, finansową lub rzeczową dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający uczestniczy w pracach Stowarzyszenia osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§17

Członkiem zwyczajnym lub wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§18

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład na rzecz działania i rozwoju Stowarzyszenia. Członkowstwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 5 jego członków lub Zarządu Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być także cudzoziemiec.

§19

Członkowie Stowarzyszenia posiadają następujące prawa:

 1. Bierne i czynne prawo uczestnictwa w wyborze władz Stowarzyszenia.
 2. Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystania z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
 5. Uczestnictwa we wszelkich akcjach i pracach Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie zwyczajni posiadają następujące obowiązki:

 1. Czynnego uczestnictwa w życiu i wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz realizacji celów statutowych.
 2. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 3. Przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
 4. Respektowania i wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Powiadamiania Zarządu o zmianach w danych teleadresowych, przeznaczonych do kontaktu z członkiem, zaistniałych w stosunku do tych, które zostały uprzednio przedstawione w deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Powiadomienie takie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

§ 21

Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak uczestniczyć w jego pracach z głosem doradczym. Członkowie honorowi i wspierający mogą korzystać z majątku Stowarzyszenia tylko na podstawie specjalnej uchwały Zarządu podejmowanej każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W pozostałych sprawach członkom honorowym i wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych.

§ 22

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23

Utrata członkowstwa następuje:

 1. W wyniku złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały w przypadku:
 • łamania postanowień Statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia bez należytego usprawiedliwienia.
 • z powodu nieopłacania składki członkowskiej przez okres roku.
 • w szczególnych przypadkach pozbawienie członkowstwa może nastąpić na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

We wszystkich przypadkach pozbawienie członkowstwa następuje z chwilą podjęcia przez Zarząd odpowiedniej uchwały.

§ 24

Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje:

 • W przypadku utraty praw obywatelskich lub śmierci członka Stowarzyszenia.
 • W przypadku utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 • W przypadku członka honorowego na skutek pisemnego zrzeczenia się tej godności lub pozbawienia go jej przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały oraz śmierci członka.

§ 25

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia członka w poczet Stowarzyszenia lub pozbawienia go członkowstwa w nim służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Podjęta w tej sprawie uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.

§ 27

Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. Kadencja tych organów trwa dwa lata.

§ 28

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków posiadających prawo głosu z wyjątkiem sytuacji szczególnych przewidzianych Statutem, gdzie wymagana jest większość kwalifikowana.

§ 29

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków w którym biorą udział:

 • członkowie zwyczajni posiadający czynne i bierne prawo głosu:
 • członkowie honorowi i wspierający a także zaproszeni goście posiadający głos doradczy.

§ 30

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 31

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku. Wiadomość o jego zwołaniu zawierająca określenie miejsca i terminu musi zostać opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia przynajmniej na 7 lub 14 dni przed planowanym zebraniem. Publikacje informacji dotyczącej zwołania Walnego Zebrania Członków na stronie internetowej Stowarzyszenia w określonym powyżej terminie uważa się za skuteczne zawiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 32

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjne lub na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 33

Uchwały walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Głosowanie jest jawne, jednak na wniosek co najmniej 1/3 członków obecnych na zebraniu przewodniczący Zebrania może zarządzić głosowanie tajne.

§ 34

Do podjęcia uchwały zmieniającej postanowienia Statutu wymagana jest kwalifikowana większość głosów wynosząca 2/3 przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 35

W przypadku braku kworum kolejne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał konieczna jest obecność 1/3 członków Stowarzyszenia. LUB nie jest wymagana obecność połowy członków Stowarzyszenia.

§ 36

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą :

 1. Uchwalanie zmian Statutu.
 2. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalanie budżetu i wysokości składek członkowskich oraz wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 6. Określanie głównych kierunków działalności władz Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwały w sprawie nadania i pozbawienia członkowstwa honorowego w Stowarzyszeniu.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków lub Zarząd Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, jej przedmiotu oraz zakresu.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
 12. Podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 37

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie jego działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie Członków i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 38

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi prezes, skarbnik i sekretarz.

§ 39

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 40

Do kompetencji Zarządu należą :

 1. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Realizacja celów Stowarzyszenia.
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania nim, w tym nabywania , zbywania i obciążania.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 6. Zwoływania Walnego Zebrania Członków.
 7. Przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych oraz wspierających.
 8. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkowstwa honorowego w Stowarzyszeniu

§ 41

W razie potrzeby Zarząd może powoływać specjalistyczne komisje lub zespoły dla nadzorowania i organizowania prac w określonych zakresach przedmiotowych. Zarząd uchwala regulamin działania i wyznacza przewodniczącego takiej komisji , który na każde żądanie Zarządu jest obowiązany złożyć ustne sprawozdanie z jej pracy. Przewodniczący komisji biorą udział w posiedzeniach Zarządu dysponując głosem doradczym.

§ 42

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest: prezes Zarządu – samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 43

Organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Kontrola działalności Stowarzyszenia może być przeprowadzana w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 44

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. Kontrola działalności Zarządu i jego jednostek ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo-materialnej majątkiem Stowarzyszenia oraz zgodności działalności ze Statutem, przepisami obowiązującego prawa, uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia a także zasadami gospodarności i rzetelności.
 2. Przedstawianie raportów pokontrolnych Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 3. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.
 4. Prawo występowania z wnioskiem zwołania Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 46

W ramach wypełniania swoich funkcji kontrolnych Komisja Rewizyjna ma prawo:

 1. Żądania od Zarządu udostępnienia wszelkim materiałów i udzielenia informacji dotyczących przedmiotu kontroli.
 2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących zagadnień objętych kontrolą.

§ 47

Łączenie funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia i członka jego Komisji Rewizyjnej jest zabronione. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być także pracownikiem Stowarzyszenia.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być także :

 1. Osoba związana z członkiem Zarządu stosunkiem pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Osoba prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.


§ 48

W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie ich kadencji ulegnie zmniejszeniu wakaty mogą być odpowiednio uzupełnione drogą kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może jednak przekroczyć 1/3 składu tych organów. Każdorazowo zmiana składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi być zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. W sytuacji, gdy do podjęcia takiej uchwały nie dojdzie członek organu pochodzący z kooptacji traci swoją funkcję, a na tym samym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków następuje wybór nowego członka organu, który sprawuje swoją funkcję do końca jego kadencji.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 49

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz prawa majątkowe i niemajątkowe.

§ 50

Majątek stowarzyszenia powstaje z :

 1. Składek członkowskich.
 2. Dotacji i subwencji.
 3. Darowizn.
 4. Spadków.
 5. Ofiarności publicznej.
 6. Odsetek od kapitału.
 7. Prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.


§ 51

Całość uzyskanych przez Stowarzyszenie dochodów przeznaczona jest wyłącznie na działalność statutową.

§ 52

Środki pieniężne będące w dyspozycji Stowarzyszenia mogą być przechowywane na należącym do Stowarzyszenia rachunku bankowym oraz w pogotowiu kasowym.

§ 53

Nie dopuszczalne jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń z majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz osób z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim ,stosunku pokrewieństwa do pierwszego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. Zakaz obowiązuje także po ustaniu małżeństwa opieki lub kurateli.
 2. Przekazywanie majątku należącego do Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż obowiązujące w stosunku do osób trzecich nie związanych ze Stowarzyszeniem, w szczególności jeżeli przekazanie następowało by na preferencyjnych warunkach lub nieodpłatnie.
 3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia przez jego członków, członków jego organów lub pracowników w celach innych niż realizacja zadań statutowych.
 4. Zakup towarów lub usług na szczególnych warunkach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy lub osoby bliskie w stosunku do wymienionych powyżej, chyba że warunki zakupu były by preferencyjne dla Stowarzyszenia.

§ 54

Decyzja w sprawie rozpoczęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały.

§ 55

Decyzję w sprawie zbywania, nabywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 56


Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 57

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną decydującą o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia pozostałego po spłaceniu zobowiązań oraz zwrocie majątku powierzonego na czas istnienia Stowarzyszenia.

§ 58

Prawo wykładni przepisów niniejszego Statutu przysługuje Zarządowi Stowarzyszenie.

§ 59

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

CMS Graphic Design by: